VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve polikliniklerin sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve poliklinikleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 11/6/2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11 inci ve 36 ncı maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Hasta: Veteriner hekimin müdahalede bulunduğu hayvanı,

ç) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,

d) Hayvan sahibi: Hayvanın mülkiyetini elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

e) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

f) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

g) Kaşe: Veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası ve çalıştığı yerin adı yazılı damgayı,

ğ) Merkez Konseyi: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyini,

h) Muayenehane: Hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin ve bunlarla ilgili uygulamalarının yapıldığı veteriner hekim veya veteriner hekimler tarafından açılmış iş yerini,

ı) Oda Haysiyet Divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, iki yıl için seçilmiş ve beş üyeden oluşan, mezkûr Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,

i) Pasaport: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi,

j) Poliklinik: En az dört veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

k) Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren tarihli ve imzalı belgeyi,

l) Resmî veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

m) Serbest veteriner hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekimi,

n) Sorumlu veteriner hekim: Muayenehane veya polikliniğin, kuruluş, işleyiş ve denetimi ile ilgili her türlü işlemlerde birinci derecede sorumlu veteriner hekimi,

o) Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş ilaç niteliğinde olmayan ürünleri,

ö) Veteriner biyolojik ürünleri: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini,

p) Veteriner hekim: Veteriner fakültelerinden diploma almış ve 6343 sayılı Kanuna göre veteriner hekim unvanı kazanmış kişiyi,

r) Veteriner hekimler odası: 6343 sayılı Kanunda belirtilen mesleki kuruluşu,

s) Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbi ürünleri ve tıbbi olmayan veteriner ürünlerini,

ş) Veteriner tıbbi ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş etkin madde ihtiva eden ürünleri ve veteriner biyolojik ürünleri,

t) Yardımcı personel: Hayvan sağlığı hizmeti dışında çalışan personeli,

u) Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan sağlık teknisyeni veya teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni veya teknikeri, laborantı,

ü) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

v) Yüksek Haysiyet Divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, Büyük Kongrece iki yıl için seçilmiş yedi üyeden oluşan ve mezkûr Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayenehane Açma Usul ve Esasları

Muayenehane açma şartları

MADDE 5 – (1) Muayenehane açabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak.

b) Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak.

c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hâli bulunmamak.

(2) Muayenehane bir veteriner hekim tarafından açabileceği gibi, aşağıdaki şartları yerine getirmek şartıyla en fazla üç veteriner hekim tarafından da açılabilir.

a) Muayenehane ruhsatı almış bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla iki veteriner hekimle iş akdi yapabilir. Muayenehane açan veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

b) Bir araya gelmiş en fazla üç veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak muayenehane ruhsatı alabilirler. Bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

Muayenehane açmak için başvuru işlemleri

MADDE 6 – (1) Muayenehane açmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan veteriner hekim veya veteriner hekimler aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki idari amirliğe müracaat eder.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

b) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.

ç) İkişer adet fotoğraf.

d) Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi,

e) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alınan, bulundukları yıla ait oda kayıt belgesi.

f) İkametgâh adresi beyanı.

g) Hizmet içi eğitim belgesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye, Valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat verilir.

Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 7 – (1) Açılacak olan muayenehanelerde, aşağıdaki asgari ve teknik şartlara uyulur.

a) Hayvan sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleriyle donanımlı ve her veteriner hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası bulunur.

b) Hasta hayvanın muayene edileceği, veteriner hekimin aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması gibi görevleri icra edebileceği, içinde soğutucu dolap bulunan, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6m² büyüklüğünde muayene odası bulunur.

c) Veteriner hekimin kullandığı alet, ekipman, giyeceklerin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı ve diğer odalardan ayrı müstakil bir bölüm hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde malzeme odası bulunur.

ç) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmış, bütün bölümler aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda olur.

d) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5×20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılır.

e) Muayene odasında; 95x110x60 cm ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden yapılmış muayene masası, veteriner hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin muhafaza edildiği camlı dolap, belediye su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo yer alır.

f) Muayenehanenin her müstakil bölümünde çöp kutusu bulundurulur.

g) Muayenehanede oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane içinde muhafaza edilir, toplama aracı gelmeden önce muayenehane dışına çıkarılamaz.

ğ) Muayenehanenin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli malzeme ile kaplı olur. Duvarlara veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılamaz, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olamaz.

h) Muayenehane içerisi yeteri kadar aydınlık ve havadar tutulur.

ı) Veteriner hekim odasında veteriner hekim diploması, muayenehane ruhsatı, veteriner hekim çalışma izin belgesi, sorumlu veteriner hekim belgesi, varsa ihtisasını gösteren belge, suni tohumlama belgesi, bölge veteriner hekimler odasının o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip asılmış ücret tarifesi, varsa ilaç bulundurma ve satma ruhsatı, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.

i) Yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme cihazı bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Poliklinik Açma Usul ve Esasları

Poliklinik açma şartları

MADDE 8 – (1) Poliklinik açabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla en az üç veteriner hekimle iş akdi yapabilir. Polikliniği açan veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

b) Bir araya gelmiş en az dört veteriner hekim, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak poliklinik ruhsatı alabilirler. Ortaklardan bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi verilir.

(2) Bu hükümlere göre bir araya gelerek poliklinik açacak veteriner hekimlerin, aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak.

b) Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak.

c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hâli bulunmamak.

(3) Her poliklinikte bir sorumlu yönetici bulunur. Şirket kurarak bir araya gelen veteriner hekimlerin açmış olduğu polikliniklerde, şirket müdürü aynı zamanda polikliniğin sorumlu yöneticisi görevini üstlenebilir.

Poliklinik açmak için başvuru işlemleri

MADDE 9 – (1) Poliklinik açacak veteriner hekimler, polikliniğin adı, faaliyet göstereceği adresini belirten, sorumlu yönetici imzalı bir dilekçeyle aşağıdaki belgeleri de dilekçelerine ekleyerek mülki idari amirliğe müracaat ederler.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı suretleri.

b) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya kurum onaylı suretleri.

c) İkişer adet vesikalık fotoğraf.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) İkametgâh adresi bildirimi.

e) Hizmet içi eğitim belgesi.

f) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alacakları, bulundukları yıla ait oda kayıt belgesi.

g) Poliklinik olarak kullanılacak işyerinin, oda düzeyinde, tüm mekânlarını ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.

ğ) Poliklinik bir veteriner hekim tarafından açılıyorsa, diğer veteriner hekimlerle yapılmış iş akdi sözleşmesi.

h) Poliklinik, veteriner hekimler tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık belgesi.

ı) Poliklinik, şirket tarafından açılıyorsa; kuruluşunu, ortaklarını ve faaliyet sahasını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı ya da onaylı sureti.

i) Poliklinikte sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin, sorumlu veteriner hekim olarak çalışacağına dair sözleşme.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan polikliniğe, Valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat verilir.

(3) Poliklinikler aynı il sınırları içinde, poliklinik açma şartlarını yerine getirerek şube açabilirler.

Polikliniklerin bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 10 – (1) Açılacak olan polikliniklerde aşağıda belirtilen asgari ve teknik şartlar aranır.

a) Asgari 6m² büyüklüğünde sorumlu veteriner hekim odası ile hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleri ile donanımlı her veteriner hekim için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek veya bölünmüş veteriner hekim odası olur.

b) Hayvanların muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu asgari 6m² büyüklüğünde iki adet muayene odası olur.

c) Hastalara ait teşhis hizmetlerinde kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı oluşturulacaksa, bunlar için 4m² den az olmamak kaydıyla ayrı bir oda bulunur.

ç) Veteriner hekimlerin kullandığı alet, ekipman, giyecek ve suni tohumlama malzemelerinin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı, diğer odalardan ayrı bir müstakil bölüm hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde malzeme odası bulunur.

d) Hijyenik koşullara uygun tuvalet ve duşa kabin bulunur.

e) Bütün oda veya bölümlerin girişinde 5×20 cm ebadında, ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılır.

f) Polikliniğin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli malzeme ile kaplı olur, duvarlara veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılamaz, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olamaz.

g) Polikliniğin içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar tutulur.

ğ) Poliklinikte yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme cihazı bulunur.

h) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılır.

ı) Bütün bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik ya da çok katlı konumda olur.

i) Muayene odasında, 95x110x60 cm ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden yapılmış, dezenfekte edilebilen muayene masası, veteriner hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin bulunduğu camlı dolap ve belediye su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo bulunur.

j) Poliklinikte her müstakil bölümünde çöp kutusu bulunur.

k) Poliklinikte oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, poliklinik içinde muhafaza edilir, toplama aracı gelmeden önce poliklinik dışına çıkarılamaz.

l) Hasta kabul ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, poliklinik ruhsatı, sorumlu veteriner hekim belgesi, veteriner hekimlerin çalışma izin belgesi, bağlı bulundukları veteriner hekimler odasından alınmış o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla hazırlanmış ücret tarifesi, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.

Düzenlenecek belgeler

MADDE 11 – (1) Ruhsat verilmiş muayenehane ve polikliniğin sorumlu veteriner hekimine Ek-1’deki Sorumlu Veteriner Hekim Belgesi, muayenehane ve poliklinikte görev yapan veteriner hekimlere ayrı ayrı Ek-2’deki Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi, muayenehane ve poliklinikte görev yapacak olan yardımcı sağlık personeline ayrı ayrı Ek-3’deki Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli Çalışma İzin Belgesi, il müdürlüğünce düzenlenir. Düzenlenen bu belgelerin birer sureti il müdürlüğünde saklanır. Ruhsat verilmiş muayenehane ve poliklinikteki veteriner hekimlerin adı-soyadı, muayenehane ve polikliniğin adresi, ruhsat tarih ve numarası bölge veteriner hekimler odasına bir yazıyla bildirilir.

Sorumlu veteriner hekim ve veteriner hekimler

MADDE 12 – (1) Muayenehane ve poliklinikte veteriner hekimlerden birisi sorumlu veteriner hekim olarak görevlendirilir. Sorumlu veteriner hekim olmadığı zamanlarda yerine bakacak olan yetkili veteriner hekimin kim olacağı daha önceden belirlenir. Sorumlu veteriner hekim adına aynı zamanda veteriner hekim çalışma izin belgesi de düzenlenir.

(2) Sorumlu veteriner hekimin görevleri, aşağıda belirtilmiştir.

a) Muayenehane ve polikliniklerin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

b) Muayenehane ve polikliniklerde görevine son verilen veya ayrılan veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli ile ilgili çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içinde il müdürlüğüne iade etmek.

c) Muayenehane ve polikliniklerin çalışma saatleri içinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Muayenehane ve poliklinikler adına ilgili belgeleri onaylamak.

d) Denetimler sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak.

e) Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak torbalara konup toplama araçlarına teslim edilmesini sağlamak.

f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirmek.

(3) Sorumlu veteriner hekim, muayenehane ve polikliniğin kuruluşu, işleyişi, denetimi ile ilgili her türlü işlemlerde il müdürlüğü ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

(4) Sorumlu veteriner hekim muayenehane ve poliklinikteki görevinden ayrılmak istediğinde veya sorumlu veteriner hekimlik görevine son verilmek istendiğinde bu durum bir hafta öncesinden il müdürlüğüne bildirilir.

(5) Veteriner hekimler, hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden, yaptıkları işlemlerin kayıtlarının işlenmesinden, karşılaştıkları aksaklıkları sorumlu veteriner hekime bildirmekten, alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Yardımcı personel istihdamı

MADDE 13 – (1) Veteriner hekimler açmış oldukları muayenehanelerinde ve polikliniklerde, özel kuruluşta daimi veya sürekli çalışmayan veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı gibi personeli yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak çalıştırabilirler. Yanında yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırmak isteyen veteriner hekimler, il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak yardımcı sağlık hizmetleri personelinin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir nüshasını iki resimle birlikte ibraz ederler. Yardımcı sağlık hizmetleri personeliyle yapılan iş akdi noter tasdikli olur. İl müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenen evraklar uygun bulunduğu takdirde yardımcı sağlık hizmetleri personeli adına, Ek-3’teki örneğe uygun olarak yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalışma izin belgesi düzenlenir.

(2) Muayenehanelerde veya polikliniklerde, yardımcı sağlık hizmetleri personeli adı altında görev yapacak olan personel, kendi yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekimin sorumluluğunda yürütebilir.

(3) Muayenehanesinde veya polikliniğinde, il müdürlüğünce düzenlenmiş yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalışma izin belgesi olmadan, veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı çalıştırılmaz.

(4) Muayenehanelerde veya polikliniklerde, hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel çalıştırılacak ise, veteriner hekim tarafından, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisi iliştirilerek il müdürlüğüne müracaat edilir.

Alet-malzeme

MADDE 14 – (1) Muayenehane ve poliklinikler bulundurulması gerekeni alet ve malzemeler Bakanlık tarafından belirlenir.

Ürün bulundurma ve satma

MADDE 15 – (1) Muayenehane veya poliklinik ruhsatı olan veteriner hekimler; muayenehane ve poliklinikte istenilen asgari teknik, hijyen ve sağlık şartlarının sağlanması koşuluyla veteriner sağlık ürünü, veteriner biyolojik ürünler ile karma yem, mineral yem ve yemlik preparat gibi ürünler için Bakanlıkça belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapabilir. Diğer konulardaki mevzuat hükümlerinde istenilen şartlar, bu Yönetmelik şartlarına ilave olarak yerine getirilir.

(2) Hayvanlara yönelik olan her çeşit malzeme satışı, muayenehane veya polikliniklerin 7 nci ve 10 uncu maddelerde belirtilen bölümlerinin dışında ayrı bir bölümde yapılabilir. Bu bölüm, muayenehane veya polikliniğin tüm alanının %25’inden fazla alana sahip olamaz. Bu bölümlere hasta giriş ve çıkışına izin verilmez. Satışı yapılan ürünlerin muayenehane veya polikliniğin bölümlerinde teşhiri yapılamaz.

Sorumluluk ve bildirim

MADDE 16 – (1) Muayenehane ve poliklinikte çalışan tüm veteriner hekimler meslekleriyle ilgili olarak aşağıdaki konulardan sorumludurlar.

a) İhbarı mecburi hastalıkları resmî makamlara bildirmek.

b) Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, belge ve sonuçları istenen sürede ve eksiksiz olarak il veya ilçe müdürlüklerine bildirmek.

c) Gerekli kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili defterleri bulundurmak.

Kayıt sistemi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi veteriner hekim muayenehaneleri ve poliklinikler aşağıdaki doküman ve defterleri bulundurur.

a) Muayenehane ve polikliniklerde, muayenehane ve polikliniğin ismini taşıyan reçete kullanılır. Reçetede ayrıca veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, varsa uzmanlık belgesi numarası, adres, tarih, imzası, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri bulunur. Bunun dışında başlıksız, imzasız, kaşesiz reçete kullanılamaz.

b) Gelen hastaların kayıt edildiği, Ek-4’teki örneğe uygun hayvan muayene kayıt defteri tutulur. Veteriner hekim teşhis, muayene, kontrol ve tedavi ettiği hayvanın cinsi, kulak numarası, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ve il müdürlükleri tarafından yapılacak denetim ve teftiş sonuçlarının yazıldığı Ek-5’teki örneğe uygun denetim defteri tutulur.

(2) Söz konusu defterlerin her sayfası il müdürlüğünün hayvan sağlığı şube müdürlüğünce mühürlenir. Muayenehane ve poliklinikler, muayene ve tedavi edilen hayvanlarla ilgili bilgileri Ek-6’daki örneğe uygun olarak üç ayda bir mahallindeki il veya ilçe müdürlüklerine bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tabela, Eğitim, Denetim, Kapatma, Değişiklik,

Faaliyetten Men ve Kısıtlamalar

Tabela

MADDE 18 – (1) Muayenehane ve polikliniklerin tanıtımı için işyerlerine açıklayıcı ve tanıtıcı tabela asılabilir.

(2) Tabelalarda, ilgili kanunlar uyarınca kazanılan unvanlar kullanılabilir. Bunun dışında yanıltıcı bilgiler, yanlış ifadeler ile mesleği küçük düşürücü ifadeler kullanılamaz. Muayenehane ve poliklinik dışındaki tabelaya, muayenehane veya polikliniğin adı, telefon numarası, veteriner hekimlerin adı, unvanı, varsa kazandığı ihtisasları yazılabilir. Tabelada başka bir unvan veya mevcut unvanların yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz.

Eğitim

MADDE 19 – (1) Muayenehane ve poliklinik açacak veteriner hekimler, konuları Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Bakanlık tarafından belirlenecek ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılacak olan hizmet içi eğitim programına katılıp, belge almak ve alınan bu belgeyi ruhsat alma aşamasında ibraz etmek zorundadırlar. Daha önce ruhsat almış veteriner hekimler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge almak zorundadırlar.

(2) Ruhsatlı muayenehane ve polikliniği olan veteriner hekimler Bakanlık ve bölge veteriner hekimler odası tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere katılmakla yükümlüdürler. Daha önce aynı eğitime katılmış olanlar, belgelemek kaydı ile bu eğitime katılmayabilirler.

Denetim

MADDE 20 – (1) Muayenehane ve poliklinikler yılda en az bir defa, asgari teknik, hijyenik ve sağlık şartları yönünden denetlenir. Denetim, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapılır. Şikâyet, soruşturma, Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler bunun haricindedir. İl müdürlüğü gerektiğinde ilçelerdeki muayenehane ve poliklinik denetim yetkisini ilçe müdürlüğüne devredebilir. İlçe müdürlüğünde bu denetimler veteriner hekimler tarafından yapılır. Denetimler sırasında tespit edilen hususlar Ek-5’teki denetim defterine kaydedilir.

(2) Muayenehane ve poliklinikler, meslek icrası yönünden kayıtlı oldukları bölge veteriner hekimleri odası tarafından, 6343 sayılı Kanun ve 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetime tabi tutulur.

Kapatma, değişiklik ve faaliyetten men

MADDE 21 – (1) Ruhsatlı olan muayenehane ve polikliniklerde, il müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Muayenehane veya polikliniğin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ve adresi değişecek olan ruhsat beraberinde bir dilekçe ekine konularak yeniden ruhsat düzenlenmesi için mülki idari amire başvurulur. Muayenehane veya polikliniğin kapatılmak istenmesi durumunda, durum bir dilekçe ile mülki idari amire bildirilir. Dilekçeye ruhsatın aslı eklenir.

(2) Ruhsatın kaybolması hâlinde, gazetede yayımlanmış olan kayıp ilanı, ruhsatın okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklenerek mülki idari amire müracaat edilir. İl müdürlüğünce yapılan incelemelerde durumun uygun görülmesi hâlinde yeni ruhsat düzenlenir.

(3) Muayenehane ve poliklinikte çalışan veteriner hekimlere, oda haysiyet divanı ve/veya yüksek haysiyet divanı tarafından verilen ve kesinleşen meslekten men cezaları, merkez konseyi tarafından Bakanlığa ya da bölge veteriner hekimler odası tarafından il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü, meslekten men cezası almış veteriner hekime cezayı tebliğ edip, ceza süresince çalışma izin belgesine el koyar. Veteriner hekimin kendi adına muayenehane ruhsatı varsa, ruhsata bu süre zarfınca el konularak muayenehanenin faaliyetine son verilir. Ceza süresi bitiminde el konulan belgeler sahiplerine iade edilerek, durum bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.

(4) Kapatma ve değişiklik işlemleri bölge veteriner hekimler odasına bir yazıyla bildirilir.

Kısıtlamalar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan muayenehane ve poliklinikler için ön görülen kısıtlamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Muayenehane ve poliklinikler il müdürlüğünden ruhsat almadan faaliyete geçemezler.

b) İl müdürlüğünce çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner hekim çalıştırılamaz.

c) Muayenehane ve polikliniklerde il müdürlüğünce yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner sağlık teknisyeni ve veteriner sağlık teknikeri gibi personel çalıştırılamaz.

ç) Muayenehane ve poliklinikte görevli olan veteriner hekim veya yardımcı sağlık hizmetleri personeli başka bir muayenehane veya poliklinikte çalışamaz.

d) Muayenehanesi olan veteriner hekim aynı zamanda başka bir poliklinikte çalışamaz veya poliklinikte çalışan veteriner hekim ayrıca başka bir yerde muayenehane açamaz ve çalışamaz.

e) Muayenehane ve polikliniklerde, veteriner hekim dışında şirket ortağı olamaz.

f) Muayenehane ve polikliniklerde, şirketin faaliyet alanına giren diğer işler poliklinik bünyesinde yapılamaz.

g) Muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve ibareler kullanılamaz.

ğ) Muayenehane ve poliklinikler dışında, ilgili mevzuatta olmayan her nevi isim altında iş yeri açılamaz.

h) Muayenehane ve polikliniklerde ruhsatta verilen isim dışında başka bir isim kullanılamaz.

ı) Muayenehane ve polikliniklerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamaz.

i) Muayenehane ve polikliniklerde veteriner hekimliği hizmetleri dışında başka bir faaliyette bulunulamaz.

j) Muayenehane ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.

k) Veteriner hekim dışında kişi ve kuruluşlar tarafından, muayenehane veya poliklinik açılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı ve 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddelerine göre işlem yapılır. 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki fiillerin tekrarı hâlinde, mezkûr Kanunun 72 nci maddesine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut muayenehane ve poliklinikler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği kapsamında ruhsatlı muayenehanesi ya da polikliniği olup bu Yönetmelik hükümlerine uymayan veteriner hekimler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde muayenehanelerini veya polikliniklerini bu Yönetmelikteki muayenehane veya poliklinik şartlarına uygun hâle getirerek, mülki idari amire müracaat edip muayenehane veya poliklinik ruhsatı almak zorundadırlar.

(2) Verilen süre içerisinde muayenehane ve polikliniklerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirerek başvuruda bulunmayanların ruhsatları il müdürlüğünce iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Leave a reply