Kedi ve Köpek Hastalıkları A’dan Z’ye

 
Alanin Aminotransferaz (ALT)/Aspartat Aminotransferaz
Albumin, Hipoalbuminemi
a1-Proteaz inhibitörü (a1-PI)
Alkalin Fosfataz (ALP) ve g-Glutamil Transferaz (GGT)
Alkalozis, Metabolik
Amilaz ve Lipaz
Amonyak
Anemi, Nonrejeneratif
Anemi, Rejeneratif
Antinükleer Antikor (ANA) Titresi/Lupus Eritematosus (LE) Hücre Testi
Anyon Gap (AG)
Asidozis, Metabolik
Bilirubin, Yüksek
Coombs’ Testi
Düflük Doz Deksametazon Baskılama Testi
Eozinofili ve Bazofili
Fosfor, Hiperfosfatemi
Fosfor, Hipofosfatemi
Fruktozamin ve Glikoze Hemoglobin
Glikoz, Hiperglisemi
Glikoz, Hipoglisemi
Glikozüri
Globulin
Hemoglobinüri ve Miyoglobinüri
Hiperkapni
Hipoksemi
Hipostenüri
idrar Elektrolitleri ve idrarın Yapısı
idrar Kortizol: Kreatin Oranı (İKKO)
Kalsiyum, Hiperkalsemi
Kalsiyum, Hipokalsemi
Klor, Hiperkloremi
Klor—Hipokloremi
Kobalamin ve Folat, Serum
LABORATUVAR TESTLER
Kreatin Kinaz
Kreatin ve Kan Üre Nitrojeni (BUN)—Azotemi ve Üremi
Kristalüri
Laktik Asidozis (Hiperlaktatemi)
Lenfopeni
Lenfositosis
Lipidler, Hiperlipidemi
Magnezyum, Hipermagnezemi
Magnezyum, Hipomagnezemi
Methemoglobinemi
Monositozis
Nötrofili
Nötropeni
Osmolarite, Hiperosmolarite
Pansitopeni
Paraproteinemi
Pıhtılaşlma Faktörü Eksikliği
Piyüri
Polisitemi
Potasyum, Hiperkalemi
Potasyum, Hipokalemi
Proteinüri
Safra Asitleri
Silindirüri
Sodyum, Hipernatremi
Sodyum, Hiponatremi
Tiroid Hormonları
Tripsin—Benzeri immünoreaktivite (TBI)
Trombositopeni
Trombositozis
Yüksek-Doz Deksametazon Baskılama Testi ve Plazma ACTH Seviyeleri
Atrioventriküler Blok, Tam (Üçüncü Derece)
Atriyal Fibrilasyon ve Atriyal Fluter
Atriyal Prematür Kompleksler (APK)
Atriyoventriküler Blok, Birinci Derece
Atriyoventriküler Blok, ikinci Derece, Mobitz Tip I
Atriyoventriküler Blok, ikinci Derece, Mobitz Tip II
Atriyoventriküler ileti Bozukluğu
Atriyumun Durması (Atrial Standstill)
Hasta Sinüs Sendromu
idioventriküler Ritim
Sağ Dal Bloku
Sinüs Aritmisi
Sinüs Arresti veya Bloku
Sinüs Bradikardi
Sinüs Taşikardi
Sol Anterior Fasiküler Blok
Sol Dal Bloku
Supraventriküler Taşikardi (SVT)
Ventriküler Fibrilasyon
Ventriküler Prematüre Kompleksler
ELEKTROKARDİOGRAFİ
Ventriküler Standstil (Asistol)
Ventriküler Taşikardi
Wolff-Parkinson-White Sendrom (wpw)
Adenokarsinom, Akciğer
Adenokarsinom, Deri (Ter Bezi, Sebaseöz)
Adenokarsinom, Mide, ince ve Kalın Bağırsak, Rektal
Adenokarsinom, Nazal
Adenokarsinom, Pankreas
Adenokarsinom, Prostat
Adenokarsinom, Renal
Adenokarsinom, Tükrük Bezi
Adenokarsinom, Tiroid—Köpekler
Adenokarsinoma, Anal Kese/Perianal/Rektal
Akciğer Lobunun Torsiyonu
Akne—Kediler
Akne—Köpekler
Akral Yalama Dermatitisi
Akromegali—Kediler
Aktinomikoz
Akut Solunum Güçlü¤ü Sendromu (ARDS)
Alt Üriner Sistem Enfeksiyonu
Aflatoksin Toksikozu
Ameloblastom
Amiloidozis
Amitraz Toksikozu
Anaerobik Enfeksiyonlar
Anal Kese Hastalıkları
Anemi, Aplastik
Anemi—Heinz Cisimciği
Anemi, Demir Eksikliği
Anemi, immün—ilişkili
Anemi, Metabolik (Spiküle Kırmızı Hücreli Anemiler)
Anemi, Nükleer Maturasyon Defekti (Anemi, Megaloblastik)
Anemi—Kronik Böbrek Hastalığında
Antebrakial (Önkol) Büyüme Bozukluklar›
Anteriör Crossbite
Anteriör Üveitis—Kediler
Anteriör Üveitis—Köpekler
Aortik Stenoz
Aortik Tromboembolizm
Apseleflme
Apudoma
Arsenik Zehirlenmesi
Arteriyovenöz Fistül
Artritis (Osteoartritis)
Artritis (Septik)
Asetaminofen Toksisitesi
Aspergillozis
Aspirin Toksisitesi
Astım, Bronflit—Kediler
Astrositoma 470 KONULAR xvii HASTALIKLAR VE KLNİK SENDROMLAR Astrovirus Enfeksiyonu
Atılmamışl Plasenta
Atheroskleroz
Atlantoaksiyal instabilite
Atopi
Atriyal Duvar Yırtığı
Atriyal Septal Defekt
Atriyoventriküler (AV) Kapak Endokardiyozisi
Atriyoventriküler Kapak Displazisi
Atriyoventriküler Valvüler Stenoz
Babesiosis
Bakır Hepatopatisi
Bartonelloz—Kedi Tırmalama Hastalığı
Bazal Hücre Tümörü 491 Benign Prostatik Hiperplazi
Büyüme Hormonu-Cevaplı Dermatozlar
Besin Reaksiyonları (Dermatolojik)
Beyin Hasarı (Kafa Travması ve Hipoksi)
Biliöz Kusma Sendromu
Blastomikozis
Blefaritis
Bordetellosis—Kediler
Botulizm
Böbrek Hastalığı, Konjenital ve Geliflimsel
Böbrek Yetmezliği, Akut (ABY)
Böbrek Yetmezliği, Kronik
Brakial Pleksus Kopması
Brakisefalik Havayolu Sendromu
Bronfliektazi—Köpekler
Bronşit, Kronik (COPD)
Brusellozis—Köpekler
Calicivirus—Kediler
Campylobakteriozis
Candidiazis
Capillariazis
Chagas Hastalığı (Amerikan Tripanozomiazisi)
Chediak-Higashi Sendromu
Cheyletiellozis
Coronavirus Enfeksiyonu—Köpekler
Chylothorax
Coonhound Paralizi (idiyopatik Poliradikülonörit)
Cruciate Hastalığı, Kranial
Cryptococcosis
Cryptorchidism
Cryptosporidiosis
Cyclic Hematopoezis—Köpekler
Cytauxzoonosis
Çikolata Toksisitesi
Çinko Toksisitesi
Dans Eden Doberman Hastalığı
Demir Toksisitesi
Demodikozis
Depo Hastalıkları, Glikojen
Depo Hastalıkları, Lizozomal
Dermatofilozis
Dermatofitozis
Dermatomiyozit
Diabetes insipidus
Diabetes Mellitus, Ketoasidotik
Diabetes Mellitus, Komplike Olmayan
Diabetes Mellitus, Nonketotik Hiperozmolar Sendrom
Digoksin Toksisitesi
Dirsek Displazisi
Diskospondilitis
Disotonomi (Key-Gaskell Sendromu)
Disrafizm, Spinal
Dissemine intravasküler Koagülasyon (DIK)
Distemper (Köpek Gençlik Hastalığı)—Köpeklerde
Diş Krığı
Diş Kökü Apsesi (Apikal Apse)
Diş Luksasyonu/Avülsiyonu
Diş Minesi Hipoplazisi/Hipokalsifikasyon
Diyaframatik Herni
Diyet intoleransı
Duman inhalasyonu
Düşmemiş Süt Dişi
Ebstein Anomalisi
Ektropiyon
Ehrlichiosis
Eklampsi
Ektopik Üreter
Ekzokrin Pankreatik Yetmezlik (EPY)
Endokarditis, Bakteriyel
Endomiyokardiyal Hastalık—Kediler
Ensefalitis
Ensefalitis, Parazitik Migrasyona Bağlı Sekonder
Ensefalitozoonosis
Ensefalopati, iskemik—Kediler
Entropiyon
Eozinofilik Granulom Kompleksi
Epididimitis/Orflitis
Epilepsi, idiyopatik, Genetik, Primer
Episkleritis
Epulis
Etanol Toksisitesi
Etilen Glikol Toksisitesi
Fallot Tetralojisi
Fanconi Sendromu
Fasiyal Sinir Parezisi/Paralizisi
Feline Deri Frajilite Sendrom
Feline Simetrik Alopesi
Feline Enfeksiyöz Peritonit (FIP)
Feline idiyopatik Alt idrar Yolu Hastalıkları
Feline immun Yetmezlik Virusu (FIV)
Feline Leukemia Virüs Enfeksiyonu (FELV)
Feline Panlökopeni
Feline Paraneoplastik Sendrom
Feline Rinotrakeitis Virüs
Feline Sinsitium—Forming Virus Enfeksiyonu (FESFV)
Feokromositom (Pheochromocytoma)
Fibrokartilaginöz Embolik Miyelopati
Fibrosarkom, Gingiva
Fibrosarkom, Kemik
Fibrosarkom, Nazal ve Paranazal Sinüs
Fosfofruktokinaz Eksikliği
Gastritis, Atrofik
Gastritis, Kronik
Gastroduodenal Ülser Hastalığı
Gastroenterit, Eozinofilik
Gastroenterit, Hemorajik
Gastroenterit, Lenfositik-Plazmasitik
Gastrointestinal Obstrüksiyon
Gastroözofagiyal Reflü
Giardiazis
Glokom
Glomerülonefritis
Gluten Enteropatisi, irlanda Seterlerinde
Hemangioperistoma
Heart worm (Kalp Kurdu) Hastalık—Kedilerde
Heart worm (Kalp Kurdu) Hastalık—Köpeklerde
Helicobacter Enfeksiyonu
Hemangiosarkoma, Dalak ve Karaciğer
Hemangiosarkoma, Deri
Hemangiosarkoma, Kalp
Hemangiosarkoma, Kemik
Hemobartenelloz
Hemotoraks
Hepatik Amiloid
Hepatik Ensefalopati
Hepatik Lipidosis (Karaci¤erde Yağlanma)
Hepatik Yetmezlik, Akut
Hepatitis, Enfeksiyöz Canine
Hepatitis, Granülomatöz
Hepatitis, Kronik—Aktif
Hepatitis, Leptospirozis
Hepatitis, Suppuratif ve Hepatik Apse
Hepatosellüler Adenoma (Hepatom)
Hepatoportal Mikrovasküler Displazi (MVD)
Hepatorenal Sendrom
Hepatosellüler Karsinoma (HCCA)
Hepatotoksinler
Hepatozoonosis
Herpesvirüs Enfeksiyonu (CHV)—Köpekler
Hiatus Hernisi
Hidronefrozis
Hidrosefalus
Hiperadrenokortisizm (Cushing Hastalığı)
Hiperandrojenizm
Hiperkoagulabilite
Hipereosinofilik Sendrom
Hiperöstrojenizm
Hiperparatiroidizm
Hiperparatiroidizm, Renal Sekonder
Hipersensitivite Reaksiyonu (Anafilaksi)
Hipertansiyon, Portal
Hipertansiyon, Pulmoner
Hipertansiyon, Sistemik
Hipertiroidizm
Hipertrofik Osteodistrofi
Hipertrofik Osteopati
Hipertrofik Pilorik Gastropati, Kronik
Hiperviskozite Sendromu
Hipoadrenokortisizm
Hipoandrojenizm
Hipomiyelinasyon—Merkezi ve Periferal Sinir Sistemi
Hipoparatiroidizm
Hipopituitarizm
Hipopyon ve Lipid Alanları
Hipotiroidizm
Histiositom
Histiositozis—Köpekler
Histoplazmozis
Hyphema
Horner sendromu
ikili Aortik Kavis
Isı Çarpması ve Hipertermi
immünoproliferatif Enteropati—Basenjilerde
immünyetmezlik Bozuklukları, Primer
ince Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması (SIBO)
inflamatuvar Bağırsak Hastalığı (IBD)
insülinoma
interdigital Dermatitis
interstisyal Hücre Tümörü, Testis
intervertebral Disk Hastalığı Servikal
intervertebral Disk Hastalığı, Torakolumbal
intüssüsepsiyon (invaginasyon)
iris Atrofisi
irritabl Barsak Sendromu (IBS)
ivermektin Toksisitesi
Juvenil Poliarteritis (Beagle Ağrı Sendromu)
Juvenil Selülitis (Puppy Strangles)
Kalça Displazisi—Köpekler
Kan Nakli Reaksiyonları
Karakurbağası Venomu Toksikozisi
Karbon Monoksit Zehirlenmesi
Kardiyomiyopati, Boxer
Kardiyomiyopati, Dilate—Kediler
Kardiyomiyopati, Dilate—Köpekler
Kardiyomiyopati, Hipertrofik—Kediler
Kardiyomiyopati, Hipertrofik—Köpekler
Kardiyomiyopati, Restriktif—Kediler
Karnitin Eksikliği
Katarakt
Kayalık Dağlar Benekli Atefli
Kancalı Kurtlar (Ankilostomiyazis)
Kene Isırığı Paralizi
Kene ve Kene Kontrolü
Keratitis, Ülseratif Olmayan
Keratitis, Ülseratif
Keratokonjunktivitis Sicca (KCS)
Kertenkele Zehirlenmesi
Kemodektoma
Kıl follikülü Tümörleri
Kirpik Hastalıkları (Trikiyazis/Distichiazis/Ektopik Kirpikler)
Klamidiazis—Kediler
Klostridyal Enterotoksikoz
Koagülopati, Karaciğer Hastalığında
Kobalamin Malabsorbsiyonu, Büyük Schnauzerlerde ve Border Collilerde
Koksidioidomikozis
Kedim nefes alamıyor
Kedimde ateş var
Köpeğimde ateş var
Kedim zehirlendi
 
Alopesi
Anoreksi
Asites
Ataksi
Kedi ve köpeklerde Çiftleşmede Uygun Zamanlama
Dermatozlar ve Depigmentasyon Bozukluğu
Dermatozlar, Eksfoliatif 34 Dermatozlar, Eroziv veya Ülseratif
Dermatozlar, Papulonodüler
Dermatozlar, Steril Nodüler/Granülomatöz
Dermatozlar, Vezikulopüstüler
Disfaji
Diskezi ve Hematokezi
Kedi ve köpeklerde Dispne, Takipne ve çarpıntı)
Distosi (Güç Doğum)
Disüri ve Pollaküri
Dişlerde Renk Değişikliği
Diyare(kedi ve köpeklerde)
Kedi ve köpeklerde Akut  Diyare,
Kedi ve köpeklerde Kronik  diyare
Köpekler de Epifora  Epistaksis Flatulans/Gaz Çıkartma Gingivitis
Halitozis/Ağız Kokması Hematemesis Hematüri Hepatomegali Hipotermi
İnfertilite, Dişilerde
İnkontinans,
Vestibüler Hastalık
Köpeğim zeherlendi
Kedi yüksekten düşme
Abortus,
Gebeliğin sonlandırıması
Abortus, Spontan (Gebelik Kaybı)
Kedilerde Abortus, Spontan (Gebelik Kaybı)
Köpekler de(Agresyon (saldırganlık)
Kedilerde Agresyon (Saldırganlık)
Köpekler Akut Abdomen
Kardiyopulmoner Arrest
Kedilerde Evi Islatma
Kilo Kaybı ve Kaşeksi
Konstipasyon ve Obstipasyon (Kabızlık ve Tıkanma)
Koprofaji
Korku ve Fobiler
Korneal ve Skleral Yaralanmalar
Kusma
Lenfadenopati (Lenfadenomegali)
Melena (Dışkıda Kan)
Miyoklonus
Nazal Akıntı
Nazal Dermatozis
Nefrotik Sendrom
Neonatal Mortalite (Fading Sendromu)
Nöbet (Konvülsiyon, Status Epileptikus)Kediler
Nöbet (Konvülsiyon, Status Epileptikus)Köpekler
Obezite
Odontoklastik Rezorptif Lezyonlar—Kediler
Oligüri ve Anüri
Oral ülser
Orbital Hastalıklar (Eksoftalmus, Enoftalmus, Strabismus)
Öksürük
Paraliz
Periodontal Hastalıklar
Peteşi/Ekimoz/Çürüme (Morarma)
Pityalizm
Pododermatitis
Poliüri ve Polidipsi
Prostatomegali
Pruritus
Regürgitasyon
Renomegali
Retinal Dejenerasyon
Retinal Kanama
Sağırlık
Sepsis ve Bakteriyemi
Sinkop
Siyanoz
Splenomegali
Stereotipiler—Kediler
Stereotipiler—Köpekler
Stertor ve Stridor
Stomatitis
Stupor ve Koma
şok, Hipovolemik
şok, Kardiyojenik
şok, Septik
Tırnak ve Tırnak Yatağı Bozuklukları
Topallık
Tremorlar
Üçüncü Göz Kapağının Protrüzyonu
Üfürümler, Kalp
Üriner Kanal Obstrüksiyonu
Vaginal Akıntı
Zehirlenme (intoksikasyon)
ACTH Cevap Testi
Koksidioz
Kolilerde Göz Anomalisi
Kolanjit/Kolanjiyohepatit
Kolelithiasis
Kolesistit
Kolibasilloz
Kolit ve Proktit
Kolit, Histiositik Ülseratif
Kondrosarkom, Kemik
Kondrosarkom, Larinks ve Trakea’da
Kondrosarkom, Nazal ve Paranazal Sinüs
Kondrosarkom, Oral
Konjenital Oküler Anomaliler
Konjestif Kalp Yetmezliği, Sağ-Taraf
Konjestif Kalp Yetmezliği, Sol-Taraf
Konjunktivitis—Kediler
Konjunktivitis—Köpekler
Kontakt Dermatit
Koriyoretinit
Korneal Dejenerasyonlar ve infiltrasyonlar
Korneal Distrofiler
Kraniyomandibular Osteopati
Kulak Uyuzu
Kuduz
Kurflun Zehirlenmesi
Kutanöz Asteni
Kutanöz ilaç Erüpsiyonları
Larengiyal Hastalık
Legg-Calvé-Perthes Hastalığı
Leiomyoma, Mide, ince ve Kalın Barsak
Leiomyosarkom, Mide, ince ve Kalın Barsak
Leishmaniasis
Lenfomatoid Granülomatozis
Lenfadenitis
Lenfanjiektazi
Lenfosarkoma (Lenfoma), Epidermotrofik
Lenfosarkoma—Kedilerde
Lenfosarkoma—Köpeklerde
Lenfödem
Lens Lüksasyonu
Leptospirozis (Spiroket Hastalığı)
L-Form Bakteriyel Enfeksiyonlar
Lipom, infiltratif
Lökoensefelomiyelopati, Rottweiler’lerde
Lösemi, Akut Lenfoblastik
Lösemi, Kronik Lenfositik
Lumbosakral Stenoz (Cauda Equina Sendromu)
Lupus Eritematozus, Kutanöz (Diskoid)
Lupus Eritematozus, Sistemik (SLE)
Lyme Hastalığı
Malassezia Dermatitis
Malformasyonlar-Kongenital, Merkezi Sinir Sistemi
Malign Fibröz Histiyositom (Dev Hücre Tümörü)
Mantar Zehirlenmesi
Mast Hücre Tümörü
Mastitis
Mediastinitis
Megakolon
Megaözefagus
Melanositik Tümörler, Deri ve Parmak
Melanositik Tümörler, Oral
Metritis
Meme Bezi Hiperplazisi—Kedilerde
Meme Bezi Tümörleri—Kedilerde
Meme Bezi Tümörleri—Köpeklerde
Meningioma
Meningitis/Meningoensefalitis/Meningomiyelitis, Bakteriyel
Meningoensefalomiyelitis, Eozinofilik
Meningoensefalomiyelitis, Granülomatöz
Mesotelyoma
Metaldehit Zehirlenmesi
Mide Genifllemesi ve Volvulus Sendromu (GDV)
Mide Motilite Bozuklukları
Miksödem ve Miksödem Koması
Miyelodisplastik Sendromlar
Miyelomalasi—Diffüz, Hemorajik (Hematomiyeli)
Miyelopati, Dejeneratif
Miyeloproliferatif Hastalıklar
Miyokardial infarktüs
Miyokard Tümörleri
Miyokarditis
Miyopati, Fokal inflamatuvar–Çiğneme Kasları Miyositisi ve Ekstraoküler Miyositis
Miyopati, Generalize inflamatuvar—Polimiyositis ve Dermatomiyositis
Miyopati, Noninflamatuvar—Endokrin
Miyopati, Noninflamatuvar—iskoç köpek krampı, kalıtsal
Miyopati, Noninflamatuvar—Kalıtsal miyotoni
Miyopati, Noninflamatuvar—Kalıtsal x’e bağl› musküler distrofi
Miyopati, Noninflamatuvar—Labrador retriever, kalıtsal
Miyopati, Noninflamatuvar—Metabolik
Mukopolisakkaridozis (MPS)
Multipl Miyelom
Myasthenia Gravis
Mycobacterial Enfeksiyonlar
Mycoplasma
Moderatör Bantlar›n Artışı
Nazofaringiyal Stenozis
Narkolepsi ve Katapleksi
Nazal veya Nazofarengiyal Polipler
Nefrolitiazis
Nefrotoksisite, ilaca Bağlı
Nekrotizan Ensefalitis, Yorkshire Terrier’lerde
Nekrotizan Meningoensefalitis, Maltese Köpeklerde
Neosporoz
Nokardiozis
Nonsteroidal Anti-inflamatuar ilaç (NSAID) Toksisitesi
Nöroaksonal Distrofi
Oftalmia Neonatorum
Omuz, Ligament ve Tendon Kondisyon Bozuklukları
Optik Nöritis
Östrojen Toksisitesi
Oral Kavite Tümörleri, Farklılaşmamış Malign Tümörler
Oral Kitleler
Organofosfat ve Karbamat Toksisitesi
Oronasal Fistül
Osteokondrodisplazi
Osteokondrozis
Osteomiyelitis
Osteosarkom
Otitis Eksterna ve Media
Otitis Media ve interna
Ovaryum Tümörleri
Örümcek Zehiri Toksikozisi—Kara Dul Örümceği
Örümcek Zehiri Toksisitesi—Kahverengi Münzevi Ailesi
Özofageal Daralma
Özofageal Divertikül
Özofagitis
Özofagusta Yabancı Cisim
Pankreatitis
Pannikülitis
Panosteitis
Papillomatozis
Papilödem
Parafimozis ve Fimozis
Paragonimiyazis
Parotitis
Parvoviral Enfeksiyon—Köpekler
Patella Luksasyonu
Patent Duktus Arteriozus
Pektus Ekskavatum
Pelger-Huet Anomalisi
Pelvik idrar Kesesi
Pemfigoid, Büllöz
Pemfigus
Perianal Fistül
Periferal Nöropatiler (Polinöropatiler)
Periferal Ödem
Perikarditis
Peritoneoperikardiyal Diyafram Hernisi
Perikardiyal Effüzyon
Perineal Herni
Perirenal Psödokistler
Peritonitis
Persistent Sağ Aortik Ark
Phycomycosis (Pythiosis)
Physaloptera
Pika
Pire ve Pire Kontrolü
Piretrin ve Piretroid Toksikoz
Piruvat kinaz eksikliği
Piyelonefritis
Piyoderma
Piyometra ve Kistik Endometriyel Hiperplazi
Piyotoraks
Plague (Yersinia Pestis) (Veba)
Plasentanın Subinvolüsyonu
Plasma Hücreli Gingivitis ve Farengitis
Polikistik Böbrek Hastalığı
Plasmasitom, Mukokutanöz
Plöral Effüzyon
Pnömoni, Allerjik—Köpekler
Pnömoni, Aspirasyon
Pnömoni, Bakteriyel
Pnömoni, Fungal
Pnömositozis
Pnömotoraks
Poliartritis, Eroziv, immün-ilişkili
Poliartritis, Noneroziv, immun-ilişkili
Polifaji
Polioensefalomyelitis—Kediler
Polisitemia Vera
Prostat Kistleri
Portosistemik şant
Poxvirüs Enfeksiyonu—Kediler
Proptosis
Prostatitis ve Prostatik Apse
Protein Kaybettiren Enteropatiler (PKE)
Prototekozis
Pseudorabies Virüs Enfeksiyonu (Yalancı Kuduz)
Puglarda Ensefalitis (Meningoensefalitis)
Pulmoner Fibrozis
Pulmoner Kontüzyonlar
Pulmoner Mineralizasyonlar
Pulmoner Ödem
Pulmoner Ödem, Nonkardiyojenik
Pulmoner Tromboembolizm
Pulmonik Stenosis (PS)
Q humması 1168 Rabdomiyom
Rabdomiyosarkom
Rabdomiyosarkom, idrar Kesesi
Rektal darlık
Rektal ve anal prolapsus
Rektoanal Polipler
Renal tubüler Asidoz
Reovirüs Enfeksiyonları
Respiratuar Parazitler
Retinal Ayrılma
Rinitis ve Sinüzitis
Rinosporidiyozis
Rodentisid Antikoagülan Zehirlenmesi
Rotavirüs Enfeksiyonu
Sekal inversiyon (Sekumun Ters Dönmesi)
Safra Kanalı Karsinomu
Safra Kanalı Tıkanıklığı
Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu)
Sarkoptik Uyuz
Schiff-fierrington Fenomeni
Schwannoma
Sebaseöz Adenit
Seks Hormonuna Yanıt Veren Dermatozlar
Seksüel Geliflim Bozuklukları
Seminoma
Serebellar Dejenerasyon
Serebellar Hipoplazi
Sertoli Hücre Tümörü
Seruminöz Bez Adenokarsinomu, Kulak
Sinovial Hücreli Sarkom
Shaker Sendromu (Generalize Tremor Sendromu)
Silier diskinezi, Primer
Siroz/fibrozis, Karaciğerde
Sjögren Sendromu
Soğuk Aglütinin Hastalığı
Skuamöz Hücreli Karsinom, Akciğer
Skuamöz Hücreli Karsinom, Deri
Skuamöz Hücreli Karsinom, Dil
Skuamöz Hücreli Karsinom, Gingiva
Skuamöz Hücreli Karsinom, Kulak
Skuamöz Hücreli Karsinom, Nazal Planum
Skuamöz Hücreli Karsinom, Nazal ve Paranazal Sinüsler
Skuamöz Hücreli Karsinom, Parmak
Skuamöz Hücreli Karsinom, Tonsil
Somon Balığı Zehirlenmesi
Spermatosel/Spermatik Granuloma
Splenik Torsiyon (Dalak Torsiyonu)
Spondilozis Deformans
Sporotrikozis
Stafilokok Enfeksiyonları
Steroid Hepatopatisi
Steroide Cevap Veren Menenjit-Arterit (SRMA)—Köpekler
Streptokok Enfeksiyonları
Striknin Zehirlenmesi
Strongiloidiasis
Süperfisiyal Nekrolitik Dermatitis
Tabanı Dar Mandibüler Köpek Dişi
Taurin Yetmezliği
Tenyalar (Cestodiazis)
Testiküler Dejenerasyon ve Hipoplazi
Tranmissibıl Venereal Tümör (Stiker Sarcomu)
Tetanoz
Timoma
Toksoplazmozis
Trakeal kollaps
Trakeobronflitis, Enfeksiyöz—Köpekler
Transisyonel Hücre Karsinomu, Böbrek, Mesane, Üretra
Travmatik Miyokarditis
Trigeminal Nöritis
Trematodlar, Karaci¤er
Tricuriasis (Kamçılı kurt)
Trombositopatiler
Trombositopeni, Primer immün Yanıta-Bağlı (IMT)
Tularemi
Tümoral Kalsinozis
Tyzzer Hastalığı
Uterus Tümörleri
Uterusta Atoni
Uveal Melanom, Kediler
Uveal Melanom, Köpekler
Uveodermatolojik Sendrom (VKA)
Üreterolithiazis
Üretral Prolapsus
Üçüncü Gözkapağı Bezinin Prolapsusu (kiraz göz)
Ürolithiazis, Kalsiyum Fosfat
Ürolithiazis, Kalsiyum Oksalat
Ürolithiazis, Ksantin
Ürolithiazis, Sistin
Ürolithiazis, Struvit—Kediler
Ürolithiazis, Struvit—Köpekler
Ürolithiazis, Ürat 1296 Vaccine (aşı)—ilişkili Sarkom
Vaginal Hiperplazi ve Prolapsus
Vaginal Malformasyonlar ve Edinilmiş Lezyonlar
Vaginal Tümörler
Vaginitis
Vaskulitis, Kutanöz
Vaskulitis, Sistemik
Ventriküler Septal Defekt
Vesikülourakal Divertiküller
Vestibüler Hastalık, Geriatrik—Köpekler
Vestibüler Hastalık, idiopatik—Kediler
Vitamin A Toksisitesi
Vitamin D Toksisitesi
Von Willebrand Hastalığı
Wobbler Sendromu (Servikal Omur instabilitesi)
Yalancı Gebelik
Yılan Zehiri Toksisitesi—Engerekler
Yılan Zehiri Toksisitesi—Mercan Yılanları
Yuvarlak Solucan (Askariazis)
Zambak Zehirlenmesi
KAYNAK;
5 DAKİKADA KONSULTASYON
http://www.vhsd.org.tr/yayin/5_dakikada_cons.pdf
 

Leave a reply